Ogólne warunki umów

PARTEC SYSTEM Sp. z o. o.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Ogólne Warunki Umów mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Dostawcą, a jego Klientami, zwanych dalej „Stronami” Umowy.
 2. Definicje:
  • a) OWU – niniejszy dokument stanowiący Ogólne Warunki Umów Wykonawcy,
  • b) Wykonawca – PARTEC SYSTEM Sp. z o. o., NIP: 896-157-29-31, REGON: 369182452, z siedzibą, ul. Swobodna 6, 55-002 Gajków, Kamieniec Wrocławski,
  • c) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę,
  • d) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru z Dostawcą,
  • e) Katalogi – materiały informacyjne/promocyjne należące do Dostawcy, dostępne w formie elektronicznej lub papierowej, zawierające zdjęcia, grafiki, wykresy i rysunki i inne materiały, przedstawiające Towary produkowane i sprzedawane przez Dostawcę,
  • f) Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) – zawierana pomiędzy Dostawcą, a Klientem, na warunkach określonych w niniejszym OWU, w języku polskim, w formie pisemnej lub za pomocą komunikacji elektronicznej,
  • g) Towar – dostępne w asortymencie Dostawcy rzeczy ruchome, będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem, a Dostawcą,
  • h) Oferta – przedstawienie Klientowi warunków Umowy, w zgodzie z niniejszymi OWU,
  • i) Cena – cena umowna wskazana na Ofercie, a także Umowie zawieranej między Klientem, a Dostawcą,
 3. Klient obowiązany jest do korzystania z usług Dostawcy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Wszystkie Towary dostępne w asortymencie Dostawcy są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.
 5. Klient nie może dochodzić od Dostawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu oczywistych omyłek pisarskich. Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście niniejszego OWU, Umowy, Oferty, cennika, reklamy lub innego dokumentu pochodzącego od Dostawcy. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się także omyłkę w cenie Towaru, wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów stanowiących zawartość Oferty Dostawcy. Umowa zawarta pomiędzy Dostawcą, a Klientem zawierająca oczywistą omyłkę pisarską podlega wykonaniu na zasadach na jakich powinna być wykonana bez tej omyłki.

§2. OFERTA

 1. Wszelkie materiały promocyjne, Katalogi, broszury, cenniki oraz inne dokumenty udostępniane przez Dostawcę na stronie internetowej, a także w inny sposób nie stanowią Oferty, a co za tym idzie ich treść, specyfikacja Towaru oraz cena nie są dla Dostawcy wiążące. Klient nie może na podstawie tych informacji domagać się od Dostawcy zawarcia umowy na określonych warunkach.
 2. Oferta skierowana bezpośrednio do Klienta zawiera odpowiednią specyfikację Towaru, właściwy jego opis, a także Cenę. Dopiero indywidualne skierowanie Oferty przez Dostawcę do Klienta oraz jego potwierdzenie realizacji wspomnianej Oferty ma charakter wiążący w przypadku przyjęcia przez Klienta Oferty.
 3. Do składania Ofert w imieniu Dostawcy są upoważnieni tylko pracownicy Dostawcy. Wszelkie Oferty złożone przez osoby trzecie, których uprawnień Dostawca nie potwierdzi na piśmie, nie są wiążące dla Dostawcy.
 4. Domniemywa się, że osoba przyjmująca Ofertę złożoną przez Dostawcę i tym samym zawierająca z nim Umowę, posiada umocowanie do reprezentacji Klienta.

§3. UMOWA

 1. Umowa pomiędzy Dostawcą, a Klientem może zostać zawarta w formie pisemnej. Za formę pisemną uznaję się również przesłanie skanu podpisanej Umowy wraz z OWU, jako zaakceptowanych dokumentów elektronicznych, przesłanych za pomocą urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość (email, faks). Umowa może również zostać zawarta poprzez e-mailową akceptację niniejszych OWU, wysyłanych do Klienta pocztą elektroniczną. (np. Wiadomość od Klienta zawierająca informację o treści Akceptujemy/Potwierdzamy traktowana będzie jako akceptacja niniejszych OWU).
 2. Za moment zawarcia Umowy, uznaje się dzień jej podpisania (w przypadku formy pisemnej), lub dzień, w którym Dostawca potwierdzi Klientowi przyjęcie Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, wyrażone powinno być na piśmie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu.
 3. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę jest jednoznaczne z tym, że Umowa nie została zawarta. Zawarcie Umowy w sposób dorozumiany jest wyłączone.
 4. Zamówienia, które zostały zaakceptowane przez Dostawcę nie mogą zostać anulowane przez Klienta bez pisemnej zgody Dostawcy.
 5. Własność Towaru sprzedawanego przez Dostawcę, przechodzi na Klienta w momencie zapłaty całości Ceny wskazanej w Umowie - należnej Dostawcy.
 6. Do czasu przeniesienia własności na Klienta, jest on posiadaczem zakupionego Towaru, co zobowiązuje go do zachowania szczególnej staranności w trakcie przechowywania oraz użytkowania Towaru. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru przed możliwym uszkodzeniem, a także wyeliminowaniem wszelkiego ryzyka związanego z uszkodzeniem Towaru lub jego części składowych, a w szczególności przechowywania zgodnie z Kartą Techniczną Produktu.
 7. Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi z Dostawcy na Klienta w chwili wydania Zamówionego Towaru Klientowi lub zewnętrznemu podmiotowi, który dostarcza Towar do Klienta.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do możliwości odebrania Towaru od Klienta w przypadku nieuregulowania wszelkich należności związanych z zapłatą Ceny za Towar w związku z zawartą między Stronami Umową.
 9. Klient w celu realizacji Umowy upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. Dostawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku gdy:
  • a) Klient nie dokona płatności Ceny w terminie określonym przez Strony w Umowie.
  • b) Klient nie udzieli mu wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do realizacji Umowy.
  • c) Dostawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub części, bądź też nie będzie mógł wykonać umowy w uzgodnionym terminie. W takim przypadku Dostawca nie będzie ponosił względem Klienta odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę, w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Klienta.
 11. Niezależnie od powyższego, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w ust. 10 a i b niniejszego paragrafu przez Klienta, Dostawca może:
  • a) Anulować Zamówienie Towaru,
  • b) Wstrzymać dostawę Towaru,
  • c) Wstrzymać świadczenie jakichkolwiek usług na rzecz Klienta związanych z realizacją Umowy,
  • d) Dochodzić należnych mu kwot na drodze postępowania polubownego,
  • e) Dochodzić należnych mu kwot na drodze postępowania sądowego.
 12. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umów zawartych z Dostawcą zostaje bezwzględnie wyłączone.

§4. CENA

 1. Ceny Towarów sprzedawanych przez Dostawcę są przekazywane Klientowi w Ofercie skierowanej do niego bezpośrednio, obowiązują one w dniu przyjęcia Oferty. Wszelkie zmiany cen mogą być dokonane tylko poprzez pisemne uzgodnienie oraz zaakceptowanie ich wymiaru przez Dostawcę.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do pisemnego poinformowania o tym Klienta za każdym razem przed sprzedażą oraz dostawą, jeśli zmiana cen wynika z przyczyn od niego niezależnych w tym wzrostu kosztów dostawy, zmian kursów walut, zmian kosztów ceł i podatków, materiałów wymaganych do produkcji, lub cen towarów i usług kontrahentów Dostawcy, które wpływają na Cenę Towaru.
 3. Ceny wyrażone w ofercie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 4. Za dzień zapłaty Ceny uznaje się dzień w którym 100% Ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy. Towaru (jeśli występują), wpłynęło na rachunek bankowy Dostawcy.

§5. DOSTAWA

 1. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. Klient jest informowany o kosztach dostawy Towaru w treści Oferty.
 3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 4. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru – jeżeli Klient nie odbierze wysłanego Towaru, ponosi koszty przesyłki zwrotnej oraz koszt powtórnej dostawy.

§6. REKLAMACJA

 1. Klient jest obowiązany do sprawdzenia Towaru w miejscu jego odbioru, a w przypadku dostawy Towaru jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności dostarczającego, kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Klient obowiązany jest niezwłocznie w terminie 48 godzin od odebrania Towaru (pod rygorem utraty uprawnień i roszczeń z tego tytułu) - poinformować o tym Dostawcę. Jeżeli zgłoszenie wady, o którym mowa w zdaniu poprzednim okaże się bezzasadne, Klient zostanie obciążony kosztami powstałymi na skutek dokonanego zgłoszenia, w tym kosztami ponownej dostawy Towaru, wykonanych badań, oględzin i ekspertyz.
 2. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów zostaje całkowicie wyłączona.

§7. GWARANCJA

 1. Towary oferowane przez Dostawcę objęte są gwarancją, której udziela Dostawca jako producent.
 2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Towar to 12 miesięcy.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Dostawcę wyłącznie w celu świadczenia usług oraz na potrzeby realizacji zawieranych Umów.
 2. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Dostawcy.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie internetowej www.partec.pl i w Katalogach - są własnością Dostawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie internetowej www.partec.pl i w Katalogach pochodzących od Dostawcy w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Dostawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony internetowej www.partec.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Dostawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Klient zobowiązuje się zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz nie ujawniać ani nie przekazywać bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy treści Umów z nim zawartych oraz informacji związanych z realizacją tych Umów, informacji stanowiących tajemnicę, lub tajemnicę przedsiębiorstwa Dostawcy, w myśl art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1503), w szczególności danych osobowych należących do klientów i kontrahentów Dostawcy, jak również informacji uzyskanych przy wykonywaniu Umowy lub w związku z jej wykonywaniem, niezależnie od formy uzyskania i źródła tych informacji (Informacje Poufne).
 2. Klient zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.
 3. Klient uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych na zgodne z prawem żądanie organów administracji publicznej lub sądów, w zakresie objętym tym żądaniem.
 4. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Klienta bezterminowo od momentu powzięcia Informacji Poufnych niezależnie od źródła pozyskania tych informacji i niezależnie od nawiązania lub nie nawiązania współpracy pomiędzy Klientem i Dostawcą oraz niezależnie od obowiązywania Umów zawartych pomiędzy Stronami.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE POSTANOWIEŃ OWU/UMOWY

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień niniejszych OWU lub Umowy, tzn. ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i współpracowników, którymi posługuje się w relacjach z Dostawcą - jak za swoje własne.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody, (w tym utracone korzyści) poniesione przez Dostawcę wynikłe wskutek działań Klienta i jego pracowników, współpracowników, sprzecznych z prawem i/lub niniejszym OWU i/lub zawartą Umową.
 3. Klient w razie naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU, lub Umowy będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 30% wartości Umowy za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
 4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Dostawcę przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany będzie dodatkowo do wypłaty odszkodowania na zasadach ogólnych - pokrywającego pełną szkodę jaką Dostawca poniósł w wyniku naruszenia postanowień niniejszych OWU i/lub Umowy.

§12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta za utratę zysków lub jakiekolwiek straty pośrednie, szkody, koszty i inne należności, jakie poniósł Klient w związku z wykonywaniem przez Dostawcę swych obowiązków związanych z dostawą Towarów.
 2. Klient zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za szkody, poniesione koszty, wydatki w związku z utratą lub uszkodzeniem jakiegokolwiek sprzętu w tym również sprzętu należącego do osób trzecich w związku z działaniem Klienta lub jego pracowników związanych z dostawą Towaru przez Dostawcę.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Towaru do Klienta. Od momentu wydania Towaru przewoźnikowi (firma kurierska, poczta) lub Klientowi - przewoźnik lub Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Towar oraz jego uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w trakcie dostawy Towarów, oraz wszelkich strat Klienta wobec osób trzecich powstałych w związku z dostawą.
 5. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w przypadku szkód spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem/ instalacją/ montażem Towaru przez Klienta.
 6. Dostawca nie odpowiada w stosunku do osób trzecich za wszelkie działania Klienta niezgodne z prawem przy wykorzystywaniu zamówionego Towaru.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów, sprzeczne z niniejszym OWU.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klientów nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 9. Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez drugą stronę, wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencje w tym faktury wysłane na poprzedni adres, numer telefonu, faks lub adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie dostarczone.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU. Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji Towarów, jeśli jest to wymagane w celu dostosowania się do zasad bezpieczeństwa lub innych wymuszonych przepisami prawa wymagań. Zmiana specyfikacji Towarów nie może w sposób istotny wpływać na ich, jakość, wydajność oraz zastosowanie.
 4. Wszelkie spory między Dostawcą, a Klientami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z Klientem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Dostawcy.
 6. Zapisy niniejszych OWU niezgodne z przepisami prawa, bądź tez uznane przez sądy prawomocnymi wyrokami za niezgodne z przepisami prawa tracą swoją moc wiążącą. Powyższe nie wyłącza jednak z zastosowania pozostałych zapisów znajdujących się w niniejszych OWU.
 7. Strony mają możliwość wyłączyć część z zapisów niniejszych ogólnych OWU na mocy odrębnych porozumień i Umów zawartych w formie pisemnej.
 8. Umowy zawierane przez Dostawcę stanowią uzupełnienie niniejszych OWU o ile nie stanowią inaczej i nie wyłączają ich z zastosowania.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWU zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) i inne właściwe.
 10. OWU obowiązują od dnia 01.10.2017 roku.