Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji na temat tego, jakie dane i w jakim celu gromadzimy oraz przetwarzamy, jak i określenie warunków użytkowania dotyczących strony internetowej.


1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DYWIDAG Concrete Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Gajków, ul. Swobodna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski, KRS nr 0000710023. Z Administratorem można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Listownie: DYWIDAG Concrete Technologies Sp. z o.o., 55-002 Kamieniec Wrocławski, Gajków, ul. Swobodna 6
E-mail: rodo@partec.pl
Telefon: 71 78 79 802

Korespondencję w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kierować na wskazane powyżej adresy.


2. Przetwarzanie danych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach.

Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków ostrożności pozwalających chronić Państwa dane osobowe.

W zakresie ochrony danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub poprawienia danych Pani/Pana danych osobowych (w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne)
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w RODO (wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/ Panem);
 5. w przypadkach określonych w art. 17 RODO prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 6. w przypadkach określonych w art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. w przypadkach określonych w art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;

3. Podstawa prawna przetwarzania danych i okres przechowywania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o dobrowolną, wcześniejszą zgodę Użytkownika, w zakresie i w celu określonym w treści zgody;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu dopełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa;
 3. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zamówienia, zawarcia i wykonania umowy oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w związku z realizacją przedstawienia usług, prowadzenia korespondencji, w celu załatwienia sprawy, obsługi zgłoszeń i odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem skrzynki e-mail, w celu badania satysfakcji klientów, optymalizacji procesów i usług, zbierania danych statystycznych, w celach marketingowych, a także analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e-mail, jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz na okres wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody– do momentu cofnięcia zgody. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – do czasu jej wykonywania i ewentualnie po zakończeniu współpracy przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz ewentualnych należności publiczno – prawnych. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Pani / Pan zgłoszą sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu albo sami ustalimy, że się zdezaktualizowały bądź utraciły wartość marketingową.


4. Kategorie danych

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, NIP, Adres IP a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe oraz dane dedykowane do procesu/usługi. Rodzaje danych jakie są przetwarzane, zależą od celów określonych w pkt 3.


5. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Mogą również zostać przekazane podmiotom świadczącym dla Administratora m. in. usługi pocztowe, prawne, kurierskie, rachunkowe, marketingowe oraz IT, a także profesjonalne niszczenia dokumentacji i innych nośników danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy.

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe do tzw. państwa trzecich tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obszar obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) stosowane są specjalne zabezpieczenia, takie jak podpisywanie umów zawierających standardowe klauzule dotyczące przekazywania danych, przyjęte przez Komisję Europejską. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator będzie współpracował w tym zakresie z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej, w której stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy I zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, wystąpimy do Państwa o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując Państwa o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami na adres wskazany powyżej.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO;


6. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do treści na stronie internetowej należą do DYWIDAG Concrete Technologies Sp. z o.o. lub stron trzecich. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Treści na stronie mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi warunkami. W przypadku pobierania materiałów ze strony, akceptują Państwa obowiązujące warunki. Nieautoryzowane rozpowszechnianie i/lub użycie treści ze strony internetowej jest naruszeniem prawa.


7. Wykorzystanie treści ze strony internetowej

Zawartość strony nie może być modyfikowana, przekazywana, publikowana lub wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych. Mogą Państwo przeglądać i pobierać informacje ze strony internetowej do osobistego, niekomercyjnego użytku z zachowaniem praw własności, w tym informacji o prawach autorskich. W przypadku kopiowania treści/informacji ze strony należy pamiętać o wyżej wymienionych warunkach użytkowania.


8. Zmiany w warunkach użytkowania

DYWIDAG Concrete Technologies Sp. z o.o. może zmienić niniejsze warunki w dowolnym czasie. W przypadku zmiany warunków, nowa wersja zostanie umieszczona na stronie internetowej. Prosimy o okresowe odwiedzanie strony w celu weryfikacji oraz zapoznania się nowymi warunkami, jeśli takie powstaną.
PLIKI COOKIES

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem strony www.partec.pl, pl.dy.co jest DYWIDAG Concrete Technologies Sp. z o.o.
 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)
  • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego cyber_Folks S.A. funkcjonującego pod adresem https://cyberfolks.pl

2. Informacja o plikach COOKIES

 1. Strona korzysta z plików cookies w celu analityki z użyciem Google Analytics.
 2. Dane są gromadzone w sposób zanonimizowany, który nie pozwala zidentyfikować Państwa jako osoby fizycznej. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej udoskonalanie.
 5. Na stronie stosowane są sesyjne pliki cookies. Są to pliki tymczasowe, które przechowywane są na końcowym urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywananych do celów statystycznych (Polityka Ochrony Prywatności Google Analytics).
 8. Pliki cookie mogą być także wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania dopasowanych reklam. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu przez Hostingodawcę. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  Szczegółowe informacje o gromadzonych danych w logach przez operatora można znaleźć pod tym adresem Polityka prywatności | Kei.pl

4. Zarządzanie plikami cookies - jak wyrażać i cofać zgodę

 1. W przypadku, gdy użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami: